پاسخ دهنده محترم این پرسشنامه با هدف بررسی و تبیین ویژگی های بالقوه و بالفعل حوزه سیستم های حفاظتی، نظارتی و امنیتی در سطح استان گیلان جهت استخراج استراتژی های سطح کسب و کار (Business Level) و سطح شرکت (Corporate Level) تدوین شده است.

لطفا در صورت مرتبط بودن حوزه تخصصی خود، ما را همراهی بفرمایید.

(تعداد سوالات پرسشنامه: 34 - زمان متوسط پاسخگویی به پرسشنامه: 5 دقیقه)

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
نام سازمان/شرکت
1. روند رشد و پیشرفت اقتصادی در حوزه سیستم های حفاظتی، نظارتی و امنیتی در سطح استان گیلان را چگونه ارزیابی می کنید؟
2. سطح بهره وری مالی پروژه های حفاظتی، نظارتی و امنیتی در سطح استان گیلان را چگونه ارزیابی می کنید؟
3. روند تغییر نگرش و ایجاد رویکرد تخصص محور در مشتریان، نسبت به کیفیت محصولات و خدمات در سطح استان گیلان را چگونه ارزیابی می کنید؟
4. احساس نیاز به افزایش امنیت در شهروندان، ناشی از تغییرات سبک زندگی در شهرها و روستاها در سطح استان گیلان را چگونه ارزیابی می کنید؟
5. حمایت از اجرای راهکارهای یکپارچه مبتنی بر افزایش امنیت توسط متولیان و سیاست گذاران در سطح استان گیلان را چگونه ارزیابی می کنید؟
6. میزان حمایت های دولتی و صنفی از فعالان حوزه های حفاظتی، نظارتی و امنیتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
7. تاثیر بحران های اقتصادی و افزایش نابسامانی های اجتماعی و سیاسی بر افزایش بکارگیری راهکارهای مبتنی بر امنیت در سطح استان گیلان را چگونه ارزیابی می کنید؟
8. تاثیر سیاست گذاری ها و خط مشی های کلان امنیتی کشور بر افزایش بکارگیری راهکارهای مبتنی بر افزایش امنیت در سطح استان گیلان را چگونه ارزیابی می کنید؟
9. وجود قوانین بالاسری کشور در حوزه های مالیاتی و بیمه ای و محدودیت های کنترل قیمت/دستمزد در بکارگیری نیروی انسانی تا چه اندازه در مدیریت کارا و اثربخش شرکت های فعال این حوزه در سطح استان گیلان مشکل آفرین است؟
10. عدم تلقی صحیح و جامع از راهکارهای امنیتی و نامشخص بودن جایگاه آن در سازمان ها تا چه اندازه در بازاریابی محصولات و خدمات جدید شرکت های فعال این حوزه در سطح استان گیلان مشکل آفرین است؟
11. سرعت تغییر تکنولوژی ها و فناوری های این حوزه تا چه اندازه در بازاریابی محصولات و خدمات جدید شرکت های فعال این حوزه در سطح استان گیلان مشکل آفرین است؟
12. گستردگی محصولات، وجود خدمات متنوع و طیف گسترده نیازمندی های مشتریان تا چه اندازه در بازاریابی شرکت های فعال این حوزه در سطح استان گیلان مشکل آفرین است؟
13. عدم وجود قوانین، مقررات، استانداردها و آیین نامه های مشخص و مدون تا چه اندازه در پیاده سازی برنامه ها و استراتژی های شرکت های فعال این حوزه در سطح استان گیلان مشکل آفرین است؟
14. ورود شرکت های خارج از استان و یا شرکت های بین المللی به پروژه های استانی تا چه اندازه در پیاده سازی استراتژی های توسعه ای برای شرکت های فعال این حوزه در سطح استان گیلان مشکل آفرین است؟
15. عدم امکان اخذ وام و یا پیچیدگی های تامین مالی به دلیل ناملموس بودن پروژه های امنیتی برای سازمان ها و ارگان های تصمیم گیر در سطح استان، تا چه اندازه برای شرکت های فعال این حوزه در سطح استان گیلان مشکل آفرین است؟
16. عدم وجود زیرساخت های اختصاصی امنیت در سازمان های دولتی و عدم پذیرش مدیران این سازمان ها به لزوم پیاده سازی صحیح راهکارهای امنیتی تا چه اندازه در بازاریابی محصولات و خدمات جدید شرکت های فعال این حوزه در سطح استان گیلان مشکل آفرین است؟
17. جو اعتماد در کارکنان، گردش روان اطلاعات در سازمان و شفافیت اطلاعاتی را تا چه میزان در مدیریت کارامد شرکت خود موثر می دانید؟
18. سبک مدیریت ماتریسی و پروژه محور و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری را تا چه میزان در مدیریت کارامد شرکت خود موثر می دانید؟
19. بکارگیری استراتژی های قیمت گذاری و ایجاد قابلیت انعطاف پذیری در آن را تا چه میزان در جذب مشتری برای شرکت خود موثر می دانید؟
20. بکارگیری مکانیزم های بازخوردگیری از مشتریان، تمرکز بر خواسته های مشتریان و سفارشی سازی محصولات و خدمات طبق خواسته مشتریان را تا چه میزان در جذب مشتری برای شرکت خود موثر می دانید؟
21. میزان سودخالص نسبت به سرمایه گذاری صورت گرفته در مقایسه با متوسط صنعت را در شرکت خود تا چه میزان اثربخش ارزیابی می کنید؟
22. توانایی های فنی و تکنولوژیک خود را در مقایسه با رقبای استانی تا چه حد به عنوان یک مزیت رقابتی به حساب می آورید؟
23.
بکارگیری مکانیزم های چابک سازی سازمانی و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در حوزه پاسخگویی به مشتریان تا چه حد توانسته است منجر به افزایش رضایتمندی مشتریان شرکت شما بشود؟
24. تولید و عرضه محصولات و خدمات جدید و دانش بنیان در حوزه سیستم های امنیتی، حفاظتی و نظارتی در شرکت شما تا چه میزان باعث افزایش سودآوری شده است؟
25. تاثیر مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و منابع مالی لازم در مدیریت کارامد شرکت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
26. اثرات تبعی منفی ناشی از خاص منظوره بودن برخی پروژه های حوزه سیستم های امنیتی، حفاظتی و نظارتی در شرکت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
27. اثرات تبعی منفی ناشی از ضعف یا عدم وجود استراتژی های فروش و بازاریابی مدون و توسعه یافته در شرکت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
28. نسبت سود به فروش کل محصولات و خدمات حوزه سیستم های امنیتی، حفاظتی و نظارتی در شرکت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
29. مسایل موجود ناشی از ضعف و یا عدم وجود کانال های توزیع و فروش سازمان یافته در شرکت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
30. مسایل موجود ناشی از هزینه های سنگین تحقیق و توسعه راهکارهای جدید امنیتی، حفاظتی و نظارتی در شرکت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
31. مسایل موجود ناشی از ضعف و یا عدم وجود سیستم های ساختاریافته حسابداری و مالی را در شرکت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
32. مسایل موجود ناشی از ضعف و یا عدم وجود سیستم های ساختاریافته ارتباط با مشتریان در شرکت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
33. مسایل موجود ناشی از ضعف و یا عدم وجود سیستم های ساختاریافته مدیریت و کنترل پروژه را در شرکت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
34. مسایل موجود ناشی از ضعف و یا عدم وجود ساختار سازمانی مدون، فرایندها و روال های کاری مهندسی شده و  شرح شغل و شاغل در شرکت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

با تشکر فراوان از پاسخگویی شما.