تغییر پارادایمیک در ایران (1397-1400): شرکت های خدماتی تجارت الکترونیک

منبع: نشریه نظام صنفی رایانه گیلان-شماره دوازدهم

نویسنده: پویا نخجیرکان

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *